คดียักยอกทรัพย์

ในเรื่องคดียักยอกทรัพย์ เป็นคดีอาญา โดยขณะที่เกิดเหตุทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครอง ของผู้ยักยอก ถ้าทรัพย์นั้นไม่ได้อยู่ในการครอบครองของผู้ยักยอกจะเป็นการลักทรัพย์  ซึ่งเป็นความผิดอีกครั้งหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา กรณีใดเป็นการยักยอกทรัพย์จึงต้องวิเคราะห์ให้ดี

แล้วจะยักยอกทรัพย์ของตัวเองหรือทรัพย์ซึ่งตัวเองมีส่วนร่วมอยู่ได้ไหมเช่น รถยนต์ ที่เป็นของสามีหรือภรรยา สามียักยอกเอารถยนต์ซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาขอตนเองไปขาย จะเป็นอย่างไร???

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

รับจ้างประกันตัวผู้ต้องหา หรือ เช่าหลักทรัพย์ lind id : mamm57