คดีเช็ค

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค พ.ศ.2534 นั่นคือเมื่อท่านออกเช็คแล้วเช็คเด้งหรือไม่มีเงินจ่ายตามที่ระบุไว้ในเช็คท่านก็จะมีความผิดทางอาญาโดยจะต้องมีองค์ประกอบในฐานความผิดนี่คือ เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เสียหายต้องเป็นผู้ทรงเช็คขณะที่เช็คนั้นเด้ง และในการฟ้องเกี่ยวกับคดีเช็คนี้สามารถฟ้องได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแต่ที่คนทั่วไปชอบฟ้องกันคือจะฟ้องคดีเช็คเป็นคดีอาญาตามพรบความผิดอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค พ.ศ.  2534 นี้ เนื่องจากเป็นคดีอาญาจึงมีโทษจำคุก คนจึงฟ้องเป็นคดีอาญาดังด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้ว

=>ไลน์@ สอบถามประกันตัว: @653fbxgv

ในขณะเดียวกันในคดีเช็คหนี้สามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ แต่ในคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุก

คดีเช็ค ประกันกี่บาท ดูที่นี่

สำหรับเช็คที่ออกมาเพื่อชำระหนี้ซึ่งไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นออกเช็คเพื่อชำระหนี้การพนันแบบนี้ไม่สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาได้เพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิด ดังนั้นในการฟ้องเท็จจริงต้องตรวจสอบดีๆว่าครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่เพื่อจะฟ้องทางอาญาซึ่งมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าการฟ้องทางแพ่ง

ติดต่อ  เช่าหลักทรัพย์ ประกันตัว

เช่าหลักทรัพย์