ประกันตัวคดียาเสพติด

การประกันตัว ในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

[ขั้นตอนการขอ ประกันตัวผู้ต้องหา คดียาเสพติด]

คดีเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ถือว่าเป็นคดีอาญาความผิดข้อหาหนึ่ง
1.  เตรียมหลักประกันตัวให้ครบถ้วน ทำการศึกษาว่าเรานั้นจะใช้อะไรเป็นหลักประกันได้ หลักประกันแต่ละแบบในแต่ละท้องที่ ศาลอาจให้ใช้ได้แตกต่างกันออกไป
2.  หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ ที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน เพื่อให้รู้ว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้นำทรัพย์นั้น มาทำการประกันได้นั่นเอง
3.  เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับหลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่านเพื่อดำเนินการต่อไปในอนาคต
4.  เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้อง ให้ทำเรื่องราวขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลรับฟ้อง
5.  หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาล ให้แจ้งเรื่องหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

สอบถามเรา กดโทร !!! : 081 189 5861

=>ไลน์@ สอบถามประกันตัว: @653fbxgv

หลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณี

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

สำนักงานทนายความ tpa.or.th สำนักงานกฎหมาย

สำนักทนายความ

หลักฐานการ ประกันตัว ต้องนำไปแสดงเพิ่มเติม

เฉพาะกรณี

กรณีมีคู่สมรส

– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการหย่า (เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงว่าคู่สมรสนั้นได้หย่าขาดจากกันแล้ว เราต้องการหลักฐานเป็นเอกสารราชการ ขอได้ที่สำนักงานเขตอำเภอ ที่ท่านไปจดทะเบียนหย่า)
– กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
1. สำเนามรณบัตร (เมื่อบุคคลสิ้นสภาพบุคคลถึงแก่ความตายหรือถึงแก่ชีวิต จะมีการออกใบมรณะบัตรให้) หรือ
2. ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย”(ตัวหนังสือสีแดงในเอกสารฉบับจริง) หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน
กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (บางบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล จำเป็นที่จะต้องมีใบการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)

กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีผู้หญิงแต่งงานมีการเปลี่ยนนามสกุลไปตามสามี)

กรณี มอบอำนาจ  ประกันตัว ใน คดียาเสพติด

กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันตัวแทน
1. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจ พร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตัวเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือผู้ทำการแทน หรือ พนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

1. โฉนดที่ดิน, นส.3ก. หรือ นส.3 (เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินก็มีหลายประเภท ตรวจสอบดูให้ดีว่าทางราชการใช้แบบไหน)
2. เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน
3. สมุดเงินฝากประจำ ที่ฝากไว้กับธนาคารต่าง ๆเช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์
4. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
6. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย (เรียกว่ากรมธรรม์ประกันอิสรภาพ แต่ก่อนที่จะดำเนินการให้สอบถามก่อนด้วยว่า บริษัทรับงาน คดีประเภทยาเสพติดของเราหรือไม่  อย่างไร)

ถามว่าบริษัทว่า คิดราคาประกันตัวกี่บาท  ราคาเท่าไหร่  เราและญาติของผู้ต้องหาจะได้เตรียมการมาได้ถูก

ใช้หลักทรัพย์ประกัน ใน คดียาเสพติด ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

กรณีใช้ โฉนดี่ดิน , นส.3ก หรือ นส.3
1. หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน (ดำเนินการขอประเมินราคาที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือ ในบางพื้นที่สามารถออนไลน์ ข้ามเขตกันได้)

กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ
1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ

กรณีใช้เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย, ตั๋วแลกเงินธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว, เช็คธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือรับรอง และไม่ใช่เช็คลงวันที่ล่วงหน้า, หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
1. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ

ใช้บุคคลเป็นประกันต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับอัตราเงินเดือน (เอกสารนี้ขอได้ที่ต้นสังกัดที่ ผู้ซึ่งจะนำมาเป็นคนประกันนั้นทำงานอยู่ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการบ้าง ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยงาน)

การใช้หลักประกันเดิม
1. มีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
2. พนักงานอัยการเห็นสมควร ถือว่าทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานอัยการ

หน่วยงานของรัฐขอปล่อยชั่วคราว
1. เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
2. ตกเป็นผู้ต้องหาเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
3. หน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจขอใช้บุคคลแทนการนำเงินสดหรือ หลักทรัพย์มาวางประกัน

การใช้ตำแหน่งบุคคลเป็น ประกันตัวคดียาเสพติด

ตำแหน่งหลักประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3-5  สามารถประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6-8   ได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 9-10   ได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ข้าราชการพลเรือนระดับ 11   ได้ในวงเงินไม่เกิน 600,000 บาท
สมาชิกรัฐสภาและข้าราชการการเมือง  ได้ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท
ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เป็นหลักประกันได้ตามระดับของข้าราชการพลเรือนที่เทียบเท่ากัน
บุคคลอื่นๆเป็นหลักประกันได้ในกรณีอัยการจังหวัดเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป(ต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ณ พื้นที่นั้นๆ)

– การใช้ตนเองเป็นหลักประกันต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสหากมีภาระผูกพันในการใช้ตนเองเป็นหลักประกัน รายอื่นอยู่ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย

ที่มา http://www.nct.ago.go.th/service.html

####################################
ประกันตัว ผู้ต้องหา คดียาเสพติด
ในการ ประกันคดียาเสพติด นั้น ไม่ใช่ง่ายๆ เพราะว่าวงเงินประกันส่วนมากจะสูง หาหลักทรัพย์ลงยาก แต่ในเมืองไทย เชื่อมั้ยว่ามีคดียาเสพติดจำนวนมากที่สุดแล้ว อันบ่งบอกถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวนมากในบ้านเรา เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแก่เยาวชนยิ่งนัก ยิ่งคนที่มีจิตใจอ่อนแอ ไม่รู้จักแยกแยะสิ่งดี ไม่ดีออกจากกัน นั่นคือปัญหาใหญ่ในอนาคตที่จะติดตามมาอีกมากมายยิ่งนัก มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อหมู่มวลชนจำนวนมากมาย ทุกคนต้องมาหวาดระแวง กับผู้ติดยาเสพติด จิตไม่ปกติ น่าเป็นห่วงยิ่งนัก อนาคตของประเทศชาติอยู่ในกำมือของท่านทุกคน แต่ถ้าท่านใด หลวมตัว อยู่ในวังวนของมันแล้ว โทรมาปรึกษาเราได้

เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว

หลักทรัพย์ประกันตัว

ประกัน คดียาเสพติด

=>ไลน์@สอบถามประกันตัว: @kvx9577r

11 thoughts on “ประกันตัวคดียาเสพติด”

 1. คดียาเสพติด คิดว่าต้องใช้วงเงินในการประกันตัวสูงมาก และเงื่อนไขในการประกันตัวค่อนข้างยุ่งยากเอาการทีเดียว รวมทั้งบทลงโทษที่รุนแรง เพื่อหวังกำหราบ ให้การค้ายาเสพติดลดน้อยลงไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยาเสพติดยังแพร่ระบาดทั่วทั้งสังคมไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมันมีทุกชุมชน ทุกที่ แต่ท่านอาจไม่ทราบ เท่านั้นเอง คิดว่ายังไงกันบ้างล่ะ

  1. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับว่าใช้วงเงินเป็นจำนวนมาก หลายคนอาจจะไม่ทราบตรงนี้ คิดว่าไม่มีอะไร แต่ประกันทีละเกือบหมดตัวนะครับท่าน

 2. สวัสดีครับผมมีความเดือดร้อน คือว่าเพื่อนผมถูกจับในข้อหามียาบ้าในครอบครอง เรื่องของเรื่องมีความเป็นมาว่า เพื่อนผมคนนี้ ได้ไปเยี่ยมหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง ที่อพาร์ทเมนท์ เพื่อนที่อยู่อพาร์ทเม้นท์หวังดีบอกว่าจะกินอะไรไหม เดี๋ยวจะไปเซเว่น ซื้อขนมและอาหารกล่องมาให้กิน บอกว่าดีเหมือนกันเพราะเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยจะได้พัก ฟังเพลงเสียหน่อย ไม่เกิน10นาที จากนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจค้นห้องพัก ได้พบยาบ้าอยู่ในห้องพักแห่งนี้ เพื่อนผมจึงต้องถูกตั้งข้อหา เพราะว่าไปอยู่ในห้องเพื่อนซึ่งเป็นสถานที่ ค้นพบยาบ้า งานนี้เพื่อนผมจะมีโอกาศได้ประกันตัวหรือไม่ และมีโอกาสหลุดจากคดีนี้หรือไม่ครับ เพราะว่าเพื่อนผมไม่รู้เรื่องเลย อุตส่าห์ไปยืมเพื่อนด้วยความเป็นห่วง เพราะเห็นว่ามันป่วยเป็นไข้มา 3 วันแล้ว เหนื่อยใจเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าค่าประกันตัวจะแพงหรือเปล่า ขอคำแนะนำและหาทางออกให้ด้วยครับ

 3. รบกวนปรึกษาค่ะ
  พอดีแฟนโดนคดีล่อซื้อยาบ้า จำนวน 2 เม็ด แบงค์ถ่ายเอกสารจำนวน 600 บาท
  มีผู้เกี่ยวข้องคือ แดง เบ้น แบม และยอด
  เบ้นเป็นคนนำของมาส่งให้แดงเพื่อปล่อย แดงก็ปล่อยของให้เบ้นเรื่อยมา จนวันเกิดเหตุ ยอดซึ่งเป็นสายของตำรวจได้โทรไปหาแดงเพื่อจะเอาของ แต่แดงติดธุระไม่สามารถเอาของไปให้ยอดได้ จึงวานให้แบม นำของไปให้ยอดที แบมก็เอาของไปให้ยอดเพื่อแลกกับเงิน ประมาณ 30 นาที เบ้นก็ตามมาเอาเงินที่แบม แบมก็หยิบเงินให้เบ้น ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกุม ค้นตัวแบมไม่เจอของกลาง แต่ลายนิ้วมือของแบมติดอยู่ที่เงิน ในชั้นสืบสวนแบมให้การรับสารภาพ และตรวจฉี่เป็นสีม่วง แบมเป็นผู้หญิง อายุ 18 ปี ย่างเข้า 19 ปี ไม่เคยมีประวัติและกระทำการเป็นครั้งแรก
  แบบนี้ถ้าประกันตัวออกมาควรสู้คดีหรือยอมติดตามที่ศาลจะตัดสิน
  แล้วถ้าสู้คดีโอกาสรอดมีสูงมั้ยค่ะ
  แล้วค่าใช้จ่ายในการสู้คดีจะสูงมากมั้ยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 4. สวัสดีค่ะ มีหลานชายซึ่งกำลังเป็นวัยรุ่น ได้พลั้งเผลอ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำอย่างไรดีให้น้องเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ กลัวว่าจะต้องเป็นคดี เท่าที่ทราบทราบมา คดีเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆนั้นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อประกันตัวในวงเงินค่อนข้างสูง หากมีที่ไหนที่พอจะทำให้หลานชายเลิกยาเสพติดได้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ เพราะว่ากังวลว่าจะเสียการเรียนและเสียอนาคต เด็กคนนี้พ่อแม่ไม่มี เนื่องจากเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองอายุเยอะ หากว่าเป็นอะไรไปอีกคน ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไร

 5. คีดยาแก้ไข ตำรวจบอกวาประกันเงินสดหนึ่งแสนบาท
  ถ้าใช่หลักทรัยพ์เท่าใดได้คับคัยรู้ช่วยตอบหน่อย

 6. น้องชายถูกแจ้งข้อหามียาไอซ์ไปปริมาณยา 13 g ไม่ทราบว่าจะต้องใช้หลักทรัพย์ ในการประกันตัว เป็นจำนวนเงินกี่บาท และมีความยุ่งยากหรือเปล่า เราสามารถประกันตัวในชั้นโรงพักหรือชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือว่าต้องประกันตัวแต่ในชั้นศาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ต้องหาอายุ 18 ปี ไม่ทราบว่าเงื่อนไขจะเหมือนกับบุคคลที่ อายุบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

 7. มีเรื่องจะมาเล่าในชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นชุมชนที่หรูหราอะไรมากมาย เป็นเพียงชุมชนที่อยู่ริมคลองเท่านั้น มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีอาการน่าเป็นห่วง เกรงว่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมาก ยาเสพติดมันทำร้ายได้ขนาดนี้ แต่คนก็ยังไปยุ่งกับมันอยู่อีกนั่น มันได้อะไรขึ้นมา เสียอนาคตกันไปมาก เหมือนการทำลายประเทศชาติดีๆนี่เอง ยาเสพติดอันตรายมากนะ มีลูกหลานอย่าให้ไปยุ่งวุ่นวายข้องเกี่ยว มันไม่ดี

 8. อ่านข่าวเจอเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเศร้าใจเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้ทำให้จบความแตกแยกทำให้ชีวิตครอบครัวล่มสลายทำให้ เยาวชนของชาติหลายคนต้องเสียอนาคตไปแล้วและแก้ไขได้ยากกว่าจะกลับตัวกลับใจได้ต้องใช้พลังใจ จากตัวเองและคนรอบข้าง ไม่ใช่น้อยเวลาที่เดินเสียไปและกว่าจะแก้ไขให้กลับมาอยู่กับร่องรอยหรือดีดังเดิมนั้นใช้เวลาและค่าใช้จ่าย จากประสบการณ์อย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุด ไม่ต้องไปทดลองไม่ต้องไปสนใจ ชีวิตนี้มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย มีความทักทายที่สร้างสรรค์ บอกเอาไว้ อยากจะบอกเด็กรุ่นหลังว่า มีแต่เสียกับเสียถ้าไปยุ่งกับมัน

 9. แฟนดิฉันถูกดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง เป็นยาบ้า 100 เม็ด แต่ไม่ได้เจอยากับตัวนะคะ ที่ศาลมีนบุรี ในการดำเนินการประกันตัว ต้องใช้อะไรบ้างคะ ใช้เงินสดกี่บาท แฟนโดนจับเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตอนเช้า ตอนนี้ฝากขังอยู่ เราต้องทำยังไงต่อไปคะ

 10. ผมอย่ากรู้ว่าพี่ชายผมโดนตำรวจจับเพราะมีชี
  ค่าประกันมันจะกี่บาท
  แล้วตองเตรียมไรไปบางคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.