ป.อาญา มาตรา ๑๓๘

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ตามตัวบทกฎหมายนี้ เราจะต้องทำการแปลหรือตีความตัวบทกฎหมายก่อนที่จะใช้งาน ดังต่อไปนี้
เจ้าพนักงาน ต้องตีความหมายว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเพียงอย่างเดียวหรือไม่ และได้แก่ใครบ้าง เพราะถ้าไม่ได้กระทำต่อเจ้าพนักงานก็จะไม่ผิดตามมาตรานี้

การต่อสู้หรือการขัดขวาง เป็นการกระทำลักษณะใดจึงจะเรียกว่าการต่อสู้หรือการกระทำใดถึงจะเข้าข่ายที่เรียกว่าการขัดขวางจะต้องเข้ากฎเกณฑ์นี้ก่อน

ปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องดูว่าอะไรคือการปฏิบัติการตามหน้าที่ และถ้านอกเวลาปฏิบัติการตามหน้าที่ก็จะไม่มีความผิดตามมาตรานี้จึงต้องวินิจฉัยข้อนี้ด้วย

ถ้าจะเห็นได้ว่าในการตีความกฎหมายนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอ่าน ข้อกฎหมายของประเทศไทยถูกเขียนมาให้ต้องตีความ ถ้าตีความผิดการใช้กฎหมายก็ผิด และอาจจะผิดเพี้ยนไป ส่งผลเสียหายได้

 

ด้วยความปรารถนาดี ปรึกษาประกันตัวโทร 081 189 5861

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *