โทษของยาเสพติด

โทษของยาเสพติด มีหลากหลายข้อ มากมาย ต่อไปนี้