Category Archives: ป.อาญา

ป.อาญา มาตรา ๑๓๘

มาตรา ๑๓๘ {ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน} ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ Continue reading ป.อาญา มาตรา ๑๓๘

ป.อาญา มาตรา ๑๓๖

มาตรา ๑๓๖ {ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน} ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Continue reading ป.อาญา มาตรา ๑๓๖

ประมวลกฎหมายอาญา มีอะไรบ้าง

ประมวลกฎหมายอาญา

สารบาญ
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป                                             มาตรา
Continue reading ประมวลกฎหมายอาญา มีอะไรบ้าง